2023 - 2024 HLA Board

Paula Reyes Daza

President

paula.reyesdaza.2024@marshall.usc.edu

Maria Sahakyan

VP of Career Development

maria.sahakyan.2024@marshall.usc.edu

Cheryl Ikegami

VP of Career Development

cheryl.ikegami.2024@marshall.usc.edu

Kyuyeon Min

VP of Events

kyuyeon.min.2024@marshall.usc.edu

Gishan Dissanayake Bogoda

VP of Events

gishan.dissanayakebogoda.2024@marshall.usc.edu

Tyler Kawachi

VP of Finance

tyler.kawachi.2024@marshall.usc.edu

Benjamin Brewer

VP of Communications

benjamin.brewer.2024@marshall.usc.edu